Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem sklepzdrowie.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „ZDROWIE sklepy medyczne”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Waldemar Kasprzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Kasprzak MEGRES, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: Olszewice 26a, 88-110 Inowrocław, NIP: 5562627089, REGON: 340849396, telefon kontaktowy: +48 67 282 525, adres poczty elektronicznej: zdrowie.cl@wp.pl, zwany dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.§ 1 Definicje

 1. 1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.

 2. 2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.

 3. 3. Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.

 4. 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. 5. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

 6. 6. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

 7. 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 8. 8. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.

 9. 9. Klient:
  • A) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • B) osoba prawna,
  • C) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 10. 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 11. 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. 12. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.

 13. 13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

 14. 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 15. 15. Regulamin niniejszy regulamin sklepu.

 16. 16. Sprzedawca – Waldemar Kasprzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Kasprzak MEGRES, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: Olszewice 26a, 88-110 Inowrocław, NIP: 5562627089, REGON: 340849396, telefon kontaktowy: +48 67 282 525, adres poczty elektronicznej: zdrowie.cl@wp.pl.

 17. 17. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.sklepzdrowie.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

 18. 18. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 19. 19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 20. 20. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 21. 21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

 22. 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

 23. 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą

Nawet do 95% kwoty dofinansowania.

Na podnośniki dla osób niepełnosprawnych.

607 282 525

Kompleksowe doradztwo
w wyborze sprzętu